Utbildningsförvaltningen genomför tillsyn av Eudora Internationella Förskola 27 januari 2021

Utbildningsförvaltningen genomför tillsyn av Eudora Internationella Förskola 27 januari 2021

Utbildningsförvaltningen kommer på uppdrag av utbildningsnämnden i enlighet med 26 kap. 4§ skollagen (2010:800) att genomföra tillsyn av Eudora Internationella Förskola onsdagen den 27 januari 2021. Tillsynsmyndigheten granskar att huvudmannen för Eudora Förskola uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. 

Tillsynen genomförs av två handläggarre genom intervju med rektorn (huvudmannes representant) och förskollärare/personalrepresentanter.  Med anledning av den pågående pandemin Covid 19 anpassas utbildningsförvaltningens rutiner för att kunna genomföra tillsynen med via Microsoft Teams.

2020-12-09 07:38