Vår tolkning av "Förskolans läroplan"

Som ett komplement till hemmet är vårt uppdrag att bilda en helhet mellan omsorg, fostran och lärande. I vår tanke utgår vi ifrån att vi på förskolan erbjuder en plats där många är tillsammans och att detta blir en tillgång för barnen. I en samarbetsallians mellan barn, familjer och pedagoger lever, bygger och undersöker vi våra värden tillsammans, och fostrar varandra till att vara en del av samhället och världen.

Our interpretation of the "Swedish preschool curriculum"

As a complement to the home our mission is to create a balance between care, upbringing and education. In the way we think we proceed from the point of view that the preschool would like to offer a place where many are together and that this will be an asset for the children. In a collaborative alliance between children, families and pedagogues we live, build and examines our values together and support one another in order to become a part of the Swedish society and the world.