Likabehandlingsplan

Vår vision och vårt ställningstagande

Eudora Internationella Förskola är en arbetsplats där såväl barn som vuxna känner sig trygga och trivs. Jag ska som barn eller vuxen känna att jag blir väl mottagen och är omtyckt för den jag är. Aldrig känna oro för att bli utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling.

Inledning

På Eudora Internationella Förskola ska alla känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. På förskolan har all personal ett gemensamt ansvar i att arbeta för ett gott klimat på förskolan. I denna plan finns sammanställt hur vi arbetar för att säkerställa allas goda miljö.

Syftet med Planen

Planens syfte är att på överskådligt sätt visa hur vi arbetar med att främja likabehandling, förebygga kränkande behandling och trakasserier oavsett kön, ålder, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning på vår förskola.

Varje verksamhet på Eudora Internationella Förskola ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3 kap. 16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen.

Förankring av planen

Likabehandlingsplanen kommer att finnas tillgänglig för vårdnadshavare i hallen och de kommer att ha möjlighet att läsa och tycka till och komma med egna tankar och idéer.  Likabehandlingsplanen kommer att löpande förankras hos barnen genom dagliga samtal, vårt temainriktade arbetssätt, strukturerade diskussionsgrupper och ett framtida barnråd. Personalen kommer även att ha planen tillgänglig på respektive avdelningar, samt i likabehandlingspärmen i personalrummet. Likabehandlingsplan revideras årigen under augusti månad.

Ladda ner: Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Download: Plan against discrimination and abusive treatment

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.