Utveckling av verksamheten

Utvecklingen av verksamheten

Individ

Vi har mycket höga kvalitativa ambitioner i allt vad vi gör på Eudora Förskola. Vi tillämpar en genomarbetad kvalitetsindikator som hjälper oss att steg för steg höja kvaliteten i verksamheten. Vår förväntan på varje enskild pedagog är att han/hon utvecklar en specialförmåga, som sedan kan användas löpande i verksamheten – inte bara för barnen i den egna avdelningen men också för övriga barn på förskolan.

Enhet

Ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är styrelsen för Eudora Internationella Förskola. Huvudmannen sätter upp långsiktiga mätbara mål för verksamheten, vilka utvärderas och vid behov revideras vart tredje år. Utifrån dessa mål sätts sedan årsvisa mål upp för respektive enhet. Målen – både långsiktiga och kortsiktiga – sätts och utvärderas utifrån ett antal tydliga parametrar. En kvalitetsredovisning per enhet lämnas in vid skolårets slut. Utifrån den löpande uppföljningen och kvalitetsredovisningen ger huvudmannen vid behov riktlinjer till respektive enhet inför planeringen av nästa skolår.

Ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet på enhetsnivå är rektorn. Varje år upprättar rektorn en verksamhetsplan/arbetsplan för läsåret. Verksamhetsplanen godkänns av huvudman och rektorn senast 1 oktober och kommuniceras sedan till all personal och övriga berörda enheter, som t.ex. föräldraråd. Den utgör sedan stommen i de olika enheternas planerings- och uppföljningsarbete under skolåret och avrapportering sker löpande.

Vid vårterminens slut samlar rektorn in sammanfattningar och utvärderingar från de olika enheterna. Underlaget utgörs av kvantitativt material som enkäter riktade mot personal och vårdnadshavare, sammanställning av klagomål etc., men också kvalitativt material. Dokumentationen från de olika enheterna innehåller också konkreta förbättringsförslag för verksamheten för det kommande skolåret.

I samband med att verksamhetsplanen upprättas ses också övriga lokala styrdokument över. De revideras vid behov och kommuniceras till samtliga berörda.

Pedagogik

Vår ambition är att Eudora Internationella Förskola ska medverka till att ge barnen en god start i livet. Tiden på förskolan ska medverka till god utveckling för varje enskilt barn såväl vad gäller personlighetens utveckling som kunskapsutvecklingen. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det innebär att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Den pedagogiska verksamheten anpassas därför till varje enskilt barn. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra får detta med hänsyn till egna behov och förutsättningar. För att lyckas med detta är det ytterligt viktigt med ett gott samspel mellan föräldrar och pedagoger och att föräldrarna känner förtroende för verksamheten.

Vårt målmedvetna arbete kring värdegrund är alltid vägledande i hur vi kommunicerar med varandra, möter varandras åsikter och tankar, visar respekt och nyfikenhet, vår öppenhet och vilja att hjälpa andra, förmåga att se varandras olikheter samt dela glädje och även sorg med varandra.

Vår inspiration

Vi låser oss inte vid någon enskild undervisningsmetod eller filosofi utan vi strävar efter att på mest effektiva sättet uppfylla intentionerna i Läroplan Lpfö 18 och skollagen (2010:800). Vi ser därför ingen konflikt i att ha influenser från olika pedagogiska filosofier. Konflikt uppstår endast om man inte vet hur och när man använder sig av dem och hur de passar in i Läroplanen.

Vår ambition är att skapa en helhet för barnen

  • där den pedagogiska verksamheten med dess metoder, teorier, förhållningsätt lyser som en röd tråd och avspeglas i våra ämnen och aktiviteter,

  • där pedagoger har en gemensam syn på barnen,

  • där grunden för vår förhållningsätt utgörs av våra ledord glädje, delaktighet, och lust att lära.

  • där varje barn ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar.

Lär mera här: Utveckling av verksamheten (forts.)