Rutiner för anmälan till socialnämnden

Barn som riskerar att fara illa

Personalen på Eudora Internationella Förskola (huvudmän, rektorn, pedagoger och annan personal) omfattas av lagen om anmälningsplikt, som regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (29 kap. 13 § skollagen) och är enligt lagen anmälningsskyldiga då man misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten omfattar sådant man får kännedom om i sin yrkesutövning och som föranleder oro för ett barns situation. Anmälningsplikten väger tyngre än tystnadsplikten. All personal på förskolan är skyldiga att personligen sätta sig in i innehållet i denna handlingsplan.

För att kunna upptäcka och åtgärda barn som far illa följer vi en tydlig arbetsprocess som kontinuerligt ska dokumenteras och följas upp. Förskolans Handlingsplan då barn riskerar att far illa används när någon personal misstänker att ett barn far illa. Rektorn och personalen är skyldig att agera enligt handlingsplanen och lagen.

Processen kan beskrivas i tre steg:

  • att uppmärksamma
  • att dokumentera
  • att anmäla till Socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1§

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretesslagen och är absolut. Det finns alltså inget rum för överväganden hos den anmälningsskyldige.

Anmälningsplikten inträder redan vid misstanke om att barn far illa (lagen gäller barn och ungdom upp till 18 år). Misstanken kan vara baserad på andrahandsuppgifter. 

Här kan du ladda ner: 

Se Folder socialstyrelsen för anmälningsskyldig personal: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/

Se Folder socialstyrelsen för anmälningsskyldig personal på engelska: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/